Obchodní podmínky

NBdily.cz

 

Revolut

Pro okamžitou úhradu přijímáme platby z účtu REVOLUT.

Platbu můžete realizovat na tel. č. +420 774 994 224,

do zprávy uveďte v. s. z objednávky.

Do odvolání je prodejna uzavřena, ale lze zboží objednat přes Českou poštu,

nebo kurýrní službu.

Prodej celých notebooků lze domluvit individuálně po předchozí domluvě.

Obchodní podmínky platné od 1. 10. 2014

 1. Základní ustanovení
  • 1.1 V souladu s ustanovením §1751 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost NBdily.cz tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP), jež jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, uzavřené mezi:
  • 1.2 Michael Kozel se sídlem Modranská 681, Benátky nad Jizerou 294 71 kozel@nbdily.cz, tel.: +420 774 994 224, zapsaným na magistrátu města Mladá Boleslav - (dále jen prodávající) na straně jedné a kupujícím na straně druhé. Další informace o prodávajícím jsou uvedeny na webové stránce www.nbdily.cz/cs/kontaky/.
  • 1.3 Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího umístěného na internetové adrese www.nbdily.cz (dále jen e-shop).
  • 1.4 Je-li kupujícím spotřebitel dle § 419 zák. 89/2012 Sb. řídí se vztahy neupravené těmito smluvními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb. Jedná-li kupující při objednávání / nákupu zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, řídí se vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené zákonem č. 89/2012 Sb. přičemž se neužijí ustanovení § 2158 - § 2174.
  • 1.5 Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto smluvních podmínek, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád a dokument „Způsoby dopravy,“ že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí.
  • 1.6 Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
 2. Uzavření kupní smlouvy
  • 2.1 Kupující vybráním zboží z nabídky prodávajícího a jeho následným objednáním (prostřednictvím vyplnění objednávkového formuláře) podává prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem akceptace tohoto návrhu, tedy potvrzením objednávky ze strany prodávajícího odeslaným na emailovou adresu kupujícího. V případě, že k takovémuto potvrzení ze strany prodávajícího nedojde, má se za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena.
  • 2.2 Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky.
  • 2.3 Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
  • 2.4 Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto VOP jsou k dispozici na jednotlivých portálech prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.
  • 2.5 Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.
  • 2.6 Kupující je srozuměn s tím, že prodávající není povinen uzavřít s kupujícím kupní smlouvu na veškeré zboží uvedené v e-shopu prodávajícího, tj. že vystavení zboží v e-shopu prodávajícího není nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 obč. zák.
  • 2.7 V případě nemožnosti prodávajícího splnit jakýkoliv požadavek kupujícího vyjádřený v objednávce, zašle prodávající kupujícímu nový návrh objednávky s požadavkem na jeho vyjádření se k ní. Kupní smlouva je v tomto okamžiku uzavřena odesláním této nové objednávky kupujícím prodávajícímu a jejím následným potvrzením prodávajícím.
  • 2.8 Prodávající je povinen zaslat kupujícímu jako součást potvrzení objednávky kopii obchodních podmínek a reklamačního řádu na zadanou emailovou adresu.
  • 2.9 Obrázky u zboží mají pouze ilustrativní charakter a nemusí odpovídat skutečné podobě věci. Jejich přítomnost nijak neovlivňuje náležitosti spojené s kupní smlouvou.
 3. Bezpečnost a ochrana informací
  • 3.1 Kupující tímto uděluje prodávajícímu oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat údaje, které o sobě uvedl kupující, pro účely informačních a účtovacích systémů prodávajícího a pro využití v rámci marketingových akcí prodávajícího, za účelem informování kupujícího o nových produktech prodávajícího.
  • 3.2 Jedná se zejména o jméno a příjmení kupujícího / název obchodní firmy, adresu jeho bydliště / sídla, doručovací adresu, datum narození, RČ / IČ, emailovou adresu a telefonní číslo.
  • 3.3 Kupující výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prodávajícím na adresu jeho elektronické pošty a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu zaslaným na adresu NBdily.cz, Kutnohorská 51, Kolín – 280 02.
  • 3.4 Kupující dává souhlas a oprávnění k výše uvedenému na dobu neurčitou počínaje dnem odeslání objednávky.
 4. Ceny
  • 4.1 Kupující není povinen hradit prodávajícímu zálohu na objednané zboží, s výjimkou případů výslovně v objednávce dohodnutých.
  • 4.2 Zboží bude kupujícímu dodáno / předáno až po zaplacení celé kupní ceny včetně nákladů na doručení. Kupní cena je splatná v okamžiku převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby na účet prodávajícího je kupní cena splatná do 14 dní po uzavření smlouvy.
  • 4.3 K přechodu vlastnického práva k objednanému zboží z prodávajícího na kupujícího dochází až úplným uhrazením kupní ceny včetně nákladů na doručení.
  • 4.4 Kupující výslovně souhlasí s možností zaslání daňového dokladu v elektronické podobě (namísto dokladu v písemné formě) na jeho emailovou adresu.
  • 4.5 Ceny uváděné prodávajícím na e-shopu jsou závazné s výjimkou zjevné chyby.
  • 4.6 Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné apod.
 5. Objednávání
  • 5.1 Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky (PHE apod.). Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.
 6. Odstoupení od smlouvy
  • 6.1 V souladu s ustanovením § 1829 obč. zák. má kupující právo ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy.
  • 6.2 Formulář vhodný pro odstoupení od smlouvy je umístěn na internetových stránkách prodávajícího. Kupující může k odstoupení od smlouvy užít i jiný způsob, užití uvedeného formuláře je však důrazně doporučena.
  • 6.3 Odstoupí-li kupující od smlouvy, odešle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu a na vlastní náklady, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel a to na adrese: NBdily.cz, Michael Kozel, Kutnohorská 51, Kolín – 280 02. V případě zaslání zboží je též nutné přiložit průvodní dopis s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu. V případě, že kupující platil zboží v hotovosti, má v případě zájmu nárok též na vrácení peněz stejnou formou.
  • 6.4 Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený).
  • 6.5 Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
  • 6.6 Zboží by měl kupující spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. z.).
  • 6.7 Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 obč. z., darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího.
  • 6.8 Prodávající je oprávněn, do doby převzetí zboží kupujícím, odstoupit od kupní smlouvy v případě okolností znemožňujících mu dodání objednaného zboží kupujícímu.
 7. Platební podmínky
  • 7.1 Prodávající akceptuje následující platební podmínky:
   • a) platba v hotovosti při nákupu,
   • b) platba předem bankovním převodem,
   • c) na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce - kupující hradí navíc tzv. dobírečné) ,
   • d) platba na fakturu se splatností.
  • 7.2 Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.
 8. Dodací podmínky
  • Osobní odběr:
  • 8.1 V případě převzetí zboží kupující osobou se musí kupující prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem. V případě, že osoba přebírající zboží, není zároveň kupující osobou, je nutné, aby přebírající osoba při převzetí zboží předložila číslo objednávky a jméno kupující osoby.
  • Zasílání přepravní službou - ČR:
  • 8.2 Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou, např. PPL, nebo Českou poštou s.p.. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů. Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv do ČR do 48 hodin. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.
  • 8.3 Je-li u zboží, které je předmětem kupní smlouvy, v okamžiku uzavření kupní smlouvy uvedeno „skladem,“ činí maximální „expediční doba“ 3 pracovní dny, od následujícího pracovního dne po objednání.
  • 8.4 „Maximální dodací doba“ kupujícímu je rovna součtu „expediční doby“ a dodací doby zvolené dopravní společnosti (PPL, Česká pošta).
  • 8.5 V případě, že je u zboží, které je předmětem kupní smlouvy, v okamžiku uzavření kupní smlouvy uvedena jiná doba dostupnosti nežli „skladem“, automaticky se maximální expediční doba (viz výše) prodlužuje o uvedenou dobu dostupnosti.
  • 8.6 V případě, že je u zboží uvedená dostupnost „na vyžádání“ bude prodávající emailem informovat kupujícího o možné době dodání. V případě souhlasu kupujícího s touto dobou, stává se domluvená dodací doba závaznou.
  • 8.7 Pokud zboží nebude doručeno kupujícímu z důvodů ležících na straně prodávajícího nejpozději do „maximální doby dodání“ (viz výše) (a to při splnění podmínek a po učinění všech nutných kroků ze strany spotřebitele, zejména zaplacení předem, je-li tato forma zvolena), má kupující právo od smlouvy odstoupit.
  • 8.8 Kupující, který je podnikatelem, je povinen (kupujícímu, který je spotřebitelem, je tento postup doporučen), aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost lepicí pásky či obálky, poškození krabice), podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
  • 8.9 Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na eshop@nbdily.cz sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
  • 8.10 Je-li kupující v prodlení s převzetím zboží, prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem po jejím uplynutí prodat.
  • 8.11 Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje nebo je po kupujícím požadovat (v případě převzetí na dobírku).
 9. Záruční podmínky
  • 9.1 Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými a účinnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad (podrobnosti viz Reklamační řád).
 10. Závěrečná ustanovení
  • 10.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 10. 2014 a ruší předchozí znění VOP. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.